نوروز

اگر صفحه اول تقویم کهنت رو پاکنویس کنی یا تیکشون بزنی و امسالی ها رو سخاوتمندانه تر بنویسی، ٨٧ رفت، ٨٨ اومد. برای همه بروایت قطعه 21 # حافظ دومی رو آرزو می کنم.

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت
بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش
اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام 

/ 1 نظر / 17 بازدید
نفیس

سال جدید از راه رسید و امیدوارم نویی و تازگی اش همیشه و هر روزت را نو و تازه کند ... سال نو مبارک